Hvad er et radonsug, og er det relevant for mit hus?

Når det kommer til radonsikrende tiltag, er der flere ting, der kan gøres. Tiltagene bør tilpasses efter både det målte radonniveau og bygningens muligheder. Dertil kommer naturligvis, hvad man som bygningsejer og -bruger ønsker at investere af tid og penge i at få niveauet nedbragt.

Blandt de simplere og billigere tiltag hører øget udluftning og tætning. Disse kan have særdeles god effekt, hvis der kun er et begrænset forøget radonniveau. Er niveauet derimod væsentligt forhøjet   typisk 300, 400, 500 Bq/m3 eller derover –  er det værd at overveje mere effektive tiltag. Og netop i denne kategori hører radonsug.

Hvad er et radonsug?

Radonsug anses generelt som et af de bedste og mest effektive tiltag til at nedbringe indholdet af radon i indeluften. Det består i sin grundform af en eller flere såkaldte sugbrønde, som etableres med eller uden tilførsel af luft. Sugbrønden etableres under bygningen, således at den kan tilsluttes en aftrækskanal, der fører luften ud i det fri. Der kan være flere sugbrønde, og de kan placeres enten lodret eller vandret. Dette samt antallet af sugbrønde afhænger af bygningen og vil kræve en særskilt vurdering af en rådgiver. 

Udføres radonsuget korrekt vil effekten komme umiddelbart efter installation og vil fungere i rigtig mange år. Det afgørende formål med et radonsug er at reducere lufttrykket under gulvkonstruktionen, så der suges mindre jordluft ind i bygningen. Normalt vil der være et lavere tryk i en bygning, og dette er mere udtalt, jo bedre isoleret bygningen er. Denne forskel i lufttryk reduceres eller elimineres altså ved at etablere et radonsug. 

Er radonsug relevant for dig?

Hvis du har fået målt et for højt niveau og radon, og det ikke umiddelbart kan afhjælpes ved simplere tiltag som øget ventilation, tætning med videre, kan det være relevant at undersøge muligheden for at få etableret et radonsug.

Der er dog flere forhold, som gør sig gældende i en vurdering af, hvorvidt det i praksis giver mening og kan lade sig gøre. For det første skal bygningen kunne få indbygget såvel sugbrønde som aftrækskanaler. Dette er normalt muligt i de fleste bygninger, men det kræver rådgivning i forhold til den optimale placering og udnyttelse. Ligeledes vil det være afgørende at få vurderet, hvordan radonsuget indvirker på bygningsfysikken i øvrigt. Særligt bør der være opmærksomhed på eventuelle fugttekniske udfordringer. 

Et anden parameter, der skal undersøges, er, om der under gulvkonstruktionen er et egnet suglag. Et egnet suglag betyder, at det skal være muligt at suge luften i dette lag. Eksempler på egnede suglag er groft grus, letklinker, nøddesten, skærver mv. Det vil skulle indgå i vurderingen af, om der kan etableres et radonsug.

Radonmålebokse (sporfilm)
Sundhedsstyrelsen anbefaler lukkede målebokse som den mest pålidelige målemetode til radon.
Digitale radonmålere
Med digitale målere får du på kort tid en god indikation af dit radonniveau og kan foretage ekstra målinger.
Rådgivning
Er du i tvivl om hvilken løsning du skal vælge? Radimet rådgiver dig om den rette løsning.

Kurven er tom